فروشگاه آنلاین

آزمایشگاه فنی مکانیک خاک،بتن و آسفالت
در اين وبلاگ
در كل اينترنت


نمونه گیری
AASHTO-T2

دانلود پی دی اف

دانه بندی
ASTM D 422-87

حد روانی و خمیری
ASTM D4318-87

دانلود پی دی اف

حد انقباض
ASTM D 427-87

دانلود پی دی اف

ارزش ماسه ای
ASTM D 2419-87

دانلود پی دی اف

برش مستقیم
ASTM D 3080-90

دانلود پی دی اف

مخروط ماسه
ASTM D 1556-82

دانلود پی دی اف

تعیین درصد رطوبت
ASTM D-2216

دانلود پی دی اف

تراکم آزمایشگاهی استاندارد
ASTM D-698-78

دانلود پی دی اف

تعیینGs
ASTM D 854-87

دانلود پی دی اف

بارگذاری صفحه
ASTM D-1195

دانلود پی دی اف

تراکم آزمایشگاهی اصلاح شده
ASTM D-1557

دانلود پی دی اف

ضریب تورق
BS 812

دانلود پی دی اف

ضریب تطویل
BS812

دانلود پی دی اف

تک محوری
ASTM D 2166-87

دانلود پی دی اف

هیدرومتری
ASTM D 421-58

دانلود پی دی اف

سه محوری
ASTM D-4767-88

دانلود پی دی اف

ابزار هدایت به بالای صفحهدر اين وبلاگ
در كل اينترنت


عمل آوری بتن
ASTM C 31

دانلود پی دی اف

تعیین مقاومت فشاری
ASTM C 39

دانلود پی دی اف

اسلامپ
ASTM D-1234

دانلود پی دی اف

نمونه برداری
ASTM C 172

دانلود پی دی اف

تهیه نمونه های مکعبی
BS1881 Part 108

دانلود پی دی اف

تهیه نمونه های استوانه ای
BS 1881 Part 125

دانلود پی دی اف

نمونه های کارگاهی
BS 1881 Part 125

دانلود پی دی اف

افزودنیهای بتن
BS 1881 Part 125

دانلود پی دی اف

انواع سیمان
BS 1881 Part 125

دانلود پی دی اف

دانه بندی مصالح
BS 1881 Part 125

دانلود پی دی افدر اين وبلاگ
در كل اينترنت


اکستراکشن
AASHTO T 30

دانلود پی دی اف

سینی قیر
ASTM D-1234

دانلود پی دی اف

نمونه گیری آسفالت
AASHTO T 168

دانلود پی دی اف

نمونه گیری مارشال
ASTM D-1234

دانلود پی دی اف

تست مارشال
AASHTO T 254

دانلود پی دی اف

تعیین وزن مخصوص
ASTM D2726

دانلود پی دی اف
در اين وبلاگ
در كل اينترنت


نشریه 101
AASHTO T 30

دانلود پی دی اف

نشریه مکانیک خاک
ASTM D-1234

دانلود پی دی اف

نشریه تیپ مکانیک خاک
AASHTO T 168

دانلود پی دی اف

نشریه 55
ASTM D-1234

دانلود پی دی اف

بخشنامه ها
AASHTO T 254

دانلود پی دی اف

دستورالعملها
ASTM D2726

دانلود پی دی اف