مهندسین مشاور خاک و پی آزما

آزمایشگاه فنی مکانیک خاک،بتن و آسفالت


نیلینگ

سایت
اينترنت
یكي از مهمترين مسائل در احداث سازه ها ، حفاظت از گود برداري و ساختمانهاي موجود در مجاورت آن مي باشد که در صورت عدم رعايت روش هاي مناسب به منظور حفاظت گودها و همچنين شيب هاي در حال احداث، منجر به خسارت جبران ناپذيري خواهد گرديد و مخاطرات بوجود آمده ناشي از نشست هاي احتمالي و تقليل ظرفيت باربري و تغيير مكانهاي جانبي موجب ايجاد ترك در سازه هاي مجاور گود خواهد شد. به منظور جلوگيري از موارد فوق لازمست قبل از شروع عمليات گود برداري از روشهاي نگهداري و مهار بندي جانبي استفاده شود تا در محيطي پايدار و ايمن بتوان عمليات را ادامه داد .
laboratory-stress-testing
laboratory-stress-testing
laboratory-stress-testing
laboratory-stress-testing
laboratory-stress-testing
 
• روش اجراي نيلينگ Nailing
تئوري استفاده از روش نيلينگ بر مبناي مسلح كردن و مقاوم نمودن توده خاك با استفاده از دوختن توده خاك توسط مهارهاي كششي فولادي Nail با فواصل نزديك به يكديگر مي باشد. استفاده از روش نيلينگ Nailing موجب:
• افزايش مقاومت برشي توده خاك
• محدود نمودن وتحت كنترل در آوردن تغيير مكانهاي خاك در اثر افزايش مقاومت برشي در سطح لغزش Slid بدليل افزايش نيروي قائم مي شود.
• باعث كاهش نيروي لغزش در سطح گسيختگي و لغزشي مي شود.

بايد توجه داشت كليه سطوح ترانشه هاي حفاري شده كه توسط نيلينگ Nailing بايستي مسلح شوند با استفاده از شبكه مش و شاتكريت ابتدا حفاظت شده و سپس سيستم نيلينگ روي آنها اجرا مي شوند.
• كاربرد نيلينگ Nailing در پروژه ها
الف) پايداري ترانشه ها در احداث بزرگراه ها و راه آهن ها که برای زیبا سازی روش نيلينگ Nailing در محل های قابل رویت میتوان از رویه های سنگ چین یا سایر اجزای مقاوم و رنگی استفاده کرد.
ب) پايداري جداره تونلها وسازه هاي زير زميني
ج) پايدار سازي و حفاظت گود در سازه هاي مناطق شهري ـ ساختمانهاي مجاور گود ـ ايستگاه ها ي زير زميني مترو
د) پايدار سازي كوله هاي مجاور پل ها در زمين هاي سست و ريزشي
مهار كششي نيلينگ Nailing معمولاً از آرماتور هاي فولادي با قطر 20 الي 40 ميليمتر و با حدتسليم 420 الي 500 نيوتن بر ميليمتر مربع استفاده مي شوند كه درون يك چال حفاري شده با قطر 76الي 150 ميليمتر قرارگرفته و دور آن درون چال تزريق مي گردد. فواصل بين مهارهاي كششي حدوداً 1 الي 2متر مي باشد و طول آنها حدوداً 70 الي 100 درصد ارتفاع گود مي باشد و حداقل شيب نسبت به افق حدوداً 15 درجه مي باشد . بايد توجه داشت كه رويه شاتكريت شده روي ترانشه هاي حفاري شده نقش سازه اي نداشته اما مي توان جهت اطمينان براي پايداري موقت خاك بين مهارها استفاده نمود.
• مراحل اجراي سيستم نيلينگ Nailing
مطابق با شكل مراحل اجراي نيلينگ بصورت شماتيك نشان داده شده است :
1- گود برداري در مرحله اول ترانشه و يا گود و ايجاد پله بعدي عمليات
2- حفاري چال جهت نصب مهار كششي Nail
3- قراردادن آرماتور داخل چال و تزريق چال
4- اجراي سيستم زهكشي و اجراي شاتكريت جداره و نصب ضخامت فولادي
5- گود برداري مرحله بعدي ترانشه و يا گود و ايجاد پله هاي بعدي علميات
6-اجراي پوشش شاتكريت نهايي پس از اتمام آخرين مرحله حفاري
• اصول طراحي نيلينگ Nailing
- مراحل طراحي سيستم نيلينگ مطابق زير است:
1. هندسه سازه مشخص گردد.
2. عمق و زاويه شيب خاكبرداري مشخص گردد.
3. بارگذاري و سربار بارهاي وارده به Nail و موقعيت سطح افزايش تخمين زده شود.
4. انتخاب نوع آرماتور شامل: سطح مقطع ـ طول ـ فاصله از يكديگر و در هر تراز مقاومت موضعي آنها تضمين گردد تا مقاومت از نظر استحكام و ظرفيت چسبندگي براي تحمل نيروها تخمين زده شده و با ضريب اطمينان مناسب و قابل قبول كنترل شوند.
5. پايداري كل سازه نگهدارنده و خاك اطراف آن در زمان حفاري گود و ايجاد پله هاي حفاري و بررسي و كنترل ضريب اطمينان قابل قبول
6. تخمين نيروهاي وارده بر صفحه فولادي Bearing plate
7. در نظر گرفتن سطح پيزومتريك آبهاي زير زميني و لحاظ نمودن سيستم زهكش
 
نتيجه گيري :
استفاده از روش نيلينگ Nailing بعنوان يك سيستم حفاظت جداره ترانشه وگود درمناطق شهري و فضاهاي محدود بسيار كارا بوده و بدليل امكان همزماني اجرا در چند جبهه كاري از سرعت خوبي برخوردار مي باشد و با توجه به درجه پايداري امكان اجراي گود قائم وجود داشته و همچنين در انواع شرايط خاك، اجراي آن امكان پذير مي باشد كه مهمترين ويژگي اين روش محسوب مي شود و براي سازه هاي زير زميني بخصوص در فضاي هاي محدود شهري مانند گودبرداری محل احداث ساختمان ها و ايستگا ه هاي مترو مناسب مي باشد.