مهندسین مشاور خاک و پی آزما

آزمایشگاه فنی مکانیک خاک،بتن و آسفالت


پروسه های ساده SCAL با مدیریت پیشرو در آزمایشگاه ژئوتکنیک

Monday 24th of March 2014

این بخش از شرکت به منظور مدیریت بخشهای دیگر بخصوص مدیریت آزمایشگاه های ژئوتکنیک و آزمایشگاه آسفالت و بتن بوجود آمد. این بخش بطور موثری در تمام مراحل ،پروسه آزمایش های ژئوتکنیکی و آسفالت و بتن را بهبود بخشیده و فاصله زمانی نمونه گیری و گزارش نویسی و ارائه برگه گزارش به کارفرما را به حداقل رسانده که باعث تسهیل در کار پیمانکاران ودر نتیجه پیشرفت پروژه عمرانی می گردد.

ورود داده های صحرایی و آزمایشگاهی در شیت های اکسل و اکسز احتمال اشتباه را به صفر رسانده وکنترل کاملی بر داده های آزمایشگاهی وامکان سفارشی کردن شیت های گزارش را برای سهولت امر گزارش گیری در اختیار ما قرار می دهد.