مهندسین مشاور خاک و پی آزما

آزمایشگاه فنی مکانیک خاک،بتن و آسفالت


نحوه انجام آزمایشات بتن

نمونه گیری ،عمل آوری وتست بتن سخت شده وارائه طرح اختلاط و ....طبق استاندارد BS ENو ASTM

نحوه انجام آزمایشات خاکی

کلیه آزمایشات خاکی بر اساس استاندارد ASTM و A ASHTO

نحوه انجام آزمایشات قیر و آسفالت

آزمایشات آسفالت شامل تست سینی ،اکستراکشن ،نمونه گیری مارشال و آزمایشات مارشال و.... طبق استاندارد ASTM